WIELU NAŚLADOWCÓW

Założony w 1923 r. „Time Magazine” zna­lazł wielu naśladowców w świecie upowszechniając wzory dziennikar­stwa amerykańskiego i wywierając znaczny wpływ na rozwój prasy typu magazynowego w Europie i poza nią. W latach trzydziestych zaczęła sku­tecznie konkurować z największymi agencjami europejskimi agencja Asso­ciated Press, która dzięki wykupieniu części sieci kablowej i wprowadze­niu nowinek technicznych (dalekopisy) zyskała znaczny wpływ na. świa­towy przepływ informacji. Jeśli dodamy do tego wzrastającą międzynarodową aktywność kapi­tału amerykańskiego, fundacji prywatnych, towarzystw radiowych, insty­tucji naukowych (drenaż mózgów), a także masowy napływ Amerykanów do Europy w latach dwudziestych i trzydziestych, to łatwiej zrozumiemy przesłanki powojennej ekspansji informacyjno-kulturalnej Stanów Zjed­noczonych. Mimo braku wykształconych form rządowej dyplomacji kultu­ralnej nie startowały one od zera, do nowych możliwości, jakie stwarzał im rozwój sytuacji międzynarodowej u schyłku II wojny światowej, mogły one bowiem dorzucić własne niebagatelne doświadczenia zdobyte w okre­sie międzywojennym.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!