//////

ZDOMINOWANIE PRZEZ DOKTRYNĘ

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

„Przez ćwierć wieku – pisze H. I. Schiller — międzynarodowa kon­cepcja komunikowania i stosunków kulturalnych zdominowane były przez jedną tylko doktrynę, w myśl której żadne bariery nie mogły zahamować przepływu informacji między narodami. Geneza i rozkwit koncepcji swo­bodnego przepływu informacji zbiegają się mniej więcej w czasie z krót­kim gorączkowym okresem globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych z epoką, której zmierzch obserwujemy już dziś. Patrząc wstecz widzimy ponad wszelką wątpliwość, że historyczna zbieżność dwóch zjawisk — po­lityki swobodnego przepływu informacji i imperialnego panowania Stanów Zjednoczonych nie była bynajmniej przypadkowa. Pierwszy element stanowił jeden z kilku warunków koniecznych dla drugiego”Stany Zjednoczone wkrótce zrozumiały, że bez narzucenia światu „swobodnego przepływu informacji”, tj. bez możliwości niczym nieskrępowanej ekspansji ideologicznej i psychołogiczno- -propagandowej niemożliwa jest też ekspansja kapitału amery­kańskiego w świecie niekapitalistycznym.

Read Users' Comments (0)

PRZESŁANKI EKONOMICZNE

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

Nie jest przypadkiem, że doktryna „swobodnego przepływu” zrodziła się w Stanach Zjednoczonych i przez 30 lat była najsil­niej właśnie przez ten kraj reklamowana jako jedyny możliwy do zaakceptowania model swoiście pojmowanego współżycia naro­dów w sferze informacji i kultury. Stany Zjednoczone wyszły z wojny jako najpotężniejszy kraj świata, dominowały w każdej dziedzinie, zwłaszcza ekonomice i handlu międzynarodowym, pragnąc wykorzystać swą przewagę także w sferze kontroli nad kierunkiem i charakterem światowego przepływu informacji. Ten ekonomiczny aspekt ujmowany jako jedna z ważkich przesłanek genetycznych koncepcji „swobodnego przepływu” do­czekał się kilku opracowań w krytycznym nurcie literatury ame­rykańskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodo­wych.

Read Users' Comments (0)

LAPIDARNY ZAPIS EWOLUCJI

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

Ten lapidarny z konieczności zarys ewolucji powojennej sy­tuacji w świecie wyjaśnia w pewnej mierze przyczyny błyska­wicznego awansu sfery informacyjno-kulturalnej jako tej, któ­ra — wypływając z ideologii — miała przejąć ciężar konfrontacji dwóch odmiennych systemów społeczno-ustrojowych. Od zarania tej konfrontacji kluczowa rola przypadła koncepcji „swobodnego przepływu informacji”, w której upatrywano „cudowną broń” mogącą wyrównać straty poniesione w wyniku fiaska w pozosta­łych ,aferach strategii duchowego i fizycznego przywództwa nad światem. Bardziej szczegółowej charakterystyki celów, funkcji i cech koncepcji dokonamy w innym miejscu, tu natomiast przedstawi­my bliżej dwa typy przesłanek, które skłoniły Stany Zjednoczo­ne do jej forsowania, a mianowicie wewnętrznych oraz między­narodowych uwarunkowań ekonomicznych i ideologicznych.

Read Users' Comments (0)

W UGRUNTOWANEJ ŚWIADOMOŚCI

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

W tym okresie Zachód uznawał, że pojęcie społecz­ności międzynarodowej obejmuje jedynie kraje kapitalistyczne, Związek Radziecki był bowiem ignorowany, a Trzeci Świat po prostu nie istniał. Procesy społeczno-polityczne po II wojnie świa­towej przyniosły nową jakość, powstał światowy system państw socjalistycznych, nastąpiła polityczna emancypacja narodów ko­lonialnych, punkt ciężkości konfliktu między kapitalizmem a so­cjalizmem przesunął się na skalę międzynarodową, a na obszarze rodzącego się Trzeciego Świata rozpoczęła się batalia o kierunek przeobrażeń społecznych. Procesy te następowały przy ugrunto­wującej się w świecie kapitalistycznym świadomości, że wobec utraty monopolu nuklearnego przez Zachód nie jest on dłużej w stanie dyktować warunków pokoju globalnego i dróg rozwojo­wych ludzkości.

Read Users' Comments (0)

KONCEPCJA „SWOBODNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI” W FUNKCJI MIĘDZYNARODOWEJ

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

W funkcji międzynarodowej koncepcja swobodnego przepły­wu informacji między państwami pojawiła się dopiero po II woj­nie światowej. Wyrosła ona na gruncie obowiązujących w kapi­talizmie zasad ustrojowych, ale w swej funkcji zewnętrznej na­brała charakteru doktryny strategicznej kapitalizmu realizowanej w odniesieniu do krajów socjalistycznych i Trzeciego Świata.W okresie międzywojennym koncepcja ta nie mogła się roz­winąć. Zachód nie uznawał propagandy za skuteczny środek roz­strzygnięcia klasowego konfliktu z pierwszym i jedynym wów­czas państwem socjalistycznym. Imperializm szukał jeszcze wtedy rozstrzygnięcia na innych płaszczyznach; najpierw militarnej — a kiedy te wysiłki zakończyły się fiaskiem, sięgnął po instru­menty w innych sferach: ekonomicznej (blokada) i politycznej (presja, polityka dyskryminacji w stosunkach międzynarodo­wych itp.).

Read Users' Comments (0)

W STARYCH CYWILIZACJACH

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

Apologeci koncepcji „swobodnego przepływu informacji” w warunkach kapitalizmu państwowo-monopolistycznega’zdają się nie dostrzegać tej ewolucji, ignorując oczywiste fakty i procesy, przyjmując jako nie podlegającą dyskusji tezę, że społeczeństwa zachodnie cieszą się niezmiennie pełną wolnością prasy i infor­macji w takim kształcie, w jakim zrodził ją kapitalizm wolno- konkurencyjny.„W starych cywilizacjach, do których trzeba zaliczyć i naszą, zachodnią — stwierdza francuski socjolog komunikowania,Fejto — tendencja do autoidealizacji jest hamowana i równo­ważona przez pluralistyczną strukturę naszego systemu, istnienie opozycji i kontrowersji, które sam system instytucjonalizuje (…). Wolny, lub prawie wolny, dostęp do informacji i równie swobod­ne ich rozpowszechnianie idą w parze z otwartą rywalizacją mię­dzy ideami, wartościami itp. Pluralizm opinii rodzi, co prawda, chaotyczny obraz naszych społeczeństw, ale taka jest właśnie rze­czywistość”.

Read Users' Comments (0)

OSTRA KONKURENCJA

Posted by admin
Sierpień 19th, 2016

Zaostrzająca się konkurencja, bezwzględna walka o zysk rodziła postęp techniczny, którym musi rządzić prawo długich serii, by produkcja słowa była przedsięwzięciem opłacalnym. Ekspansja rynku kapitalistycznego wywołała nowe zjawisko — komercjalizację prasy. Ceny gazet i czasopism nie mogły być win­dowane w nieskończoność, toteż sięgnięto po nowe źródło zysku — reklamę, która całkowicie niemal uzależniła finansowo pisma od kapitalistycznego ogłoszeniodawcy;polityczno-ideologiczne czynniki limitujące „wolność pra­sy” związane z próbami kontrakcji na narastające tendencje re­wolucyjne i polityczne aspiracje klasy robotniczej. Powstanie pierwszego państwa socjalistycznego zintensyfikowało wysiłki burżuazji zmierzające do stworzenia skutecznego mechanizmu uodporniającego społeczeństwa na wpływy nowego systemu spo­łecznego.

Read Users' Comments (0)