OBYDWA KIERUNKI

Obydwa kierunki w apologii tych haseł pojawiły się niemal równocześnie, choć na pierwszym etapie ewolucji omawianej kon­cepcji jej rzecznicy woleli nazywać rzecz po imieniu, bez ukry­wania prawdziwych celów i założeń swych działań. Natomiast w dobie rodzącego się odprężenia argumentacja „pozytywistyczna” została zastąpiona retoryką haseł o konotacji moralno-wartosciującej. Motywacja w duchu Realpolitik charakterystyczna jest dla wczesnego, zimnowojennego okresu obowiązywania doktryny wojny psychologicznej, w której jej twórcy wyznaczyli kluczową rolę propagandzie. Strategia propagandowa na zagranicę reali- żująca założenia „czwartej sfery polityki zagranicznej” przyjmo­wała za tak oczywiste dla świata, że aż nie wymagające przeko­nywania opinii międzynarodowej, iż ideologia burżuazyjna jest najlepsza z możliwych i jako taka powinna być bez zastrzeżeń akceptowana przez każdy naród. Stąd całe zaplecze doktrynalne „czwartej sfery” nastawione było na dostarczanie wskazań o cha­rakterze pragmatycznym, bez uzasadniania ich słuszności w ka­tegoriach moralnych i ideologicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Comments

comments