//////

ISTOTNA ROLA

Posted by admin
Listopad 27th, 2016

Istotną rolą w komunikowaniu międzynarodowym miała odegrać do­piero prasa. Na początku daleko było jej jeszcze do masowości. Pierwsze druki ulotne, kroniki dworskie i broszury polityczne pojawiły się już na początku XVII w. i z czasem nabrały charakteru druków periodycznych. Niemniej często zawarte były w nich tylko wiadomości ze sto­licy i najważniejszych dworów europejskich. Za pierwszą kronikę życia międzynarodowego uchodzi jedna z najstarszych gazet, słynny niemiecki „Aviso”, który w charakterystycznym dla stylu barokowego podtytule informował: „Relacje o tym, co się wydarzyło w Niemczech i Włoszech, Niderlandach, Anglii, Francji, Węgrzech, Austrii, Szwecji, Polsce i we wszystkich prowincjach we wschodnich i zachodnich Indiach etc.”Winieta musiała brzmieć imponująco dla XVIII-wiecznego czytelnika, choć znając ówczesne kanały komunikowania można sobie wyobrazić, z ja­kim opóźnieniem docierały do niego wiadomości o wojnach, odkryciach czy zaślubinach na dworach panujących.

Read Users' Comments (0)

WYNALAZKI TECHNICZNE

Posted by admin
Listopad 23rd, 2016

Prasa tego okresu, ważna dla procesów politycznych w feudalnej jeszcze Europie, nie mogła oczywiście odegrać większej roli w przybliża- mu narodów. Nie mogła się przede wszystkim uporać z barierą odległości. Krótsze dystanse mogły być szybko pokonywane przez gołębie pocztowe i zaprzęgi konne, ale już przeprawa przez Atlantyk była nie ada problemem. O tym, jak wolno docierały wiadomości z krajów za­morskich świadczy fakt, że informacja o śmierci Napoleona pojawiła się w prasie europejskiej dopiero w dwa miesiące później. Bardzo długo prasa me: była więc w stanie przybliżyć Europie Nowego Świata, skąd wieści musiały być siłą rzeczy rzadkie i zdezaktualizowane. Wynalazki techniczne w dziedzinie transportu, które przypadły na bujny rozwój industrializacji wczesnokapitalistycznej, nie oznaczały jeszcze istotnych przemian jakościowych w omawianej dziedzinie.

Read Users' Comments (0)

NAJWAŻNIEJSZY ETAP W ROZWOJU

Posted by admin
Listopad 5th, 2016

Wynalazek maszyny parowej i rozwój kolejnictwa zwiększyły wprawdzie możliwości przemieszczania się ludzi wraz z otwarciem pierwszej linii przekraczającej granice jednego kraju, ale nie skróciły zbytnio czasu przekazu informacji do prasy. Rów­nież zastosowanie maszyny parowej w żegludze morskiej nie zre­dukowało czasu przeprawy przez Atlantyk na tyle, by przekazy­wane tą drogą informacje można było uznać za nowości.Najważniejszy etap w rozwoju komunikowania międzynarodo­wego związany jest z odkryciami i wynalazkami przede wszyst­kim w dziedzinie telekomunikacji. Przekaz wiadomości z Ame­ryki do Europy w ciągu jednego dnia stał się możliwy już na długo przed pierwszym przelotem przez Atlantyk. Prawdziwy przełorn w technice łączności dokonał się z chwilą wynalezienia w 1837 r. przez Amerykanina A. Morse’a telegrafu elektromagne­tycznego, a praktycznie z chwilą przeciągnięcia przez Atlantyk w blisko trzydzieści lat później (1866 r.) pierwszego telegraficz­nego kabla transoceanicznego między […]

Read Users' Comments (0)

NIEMAL JEDNOCZEŚNIE

Posted by admin
Październik 25th, 2016

Wynalazek L. Daguerre’a i J. N. Nispce’a rozwinięty technicznie i przystosowany dla potrzeb prasy dał początek fotografice prasowej, która gruntownie zmieniła oblicze gazet i czasopism wprowadzając na łamy informację po­przez obraz, który wzbogacił postrzeganie świata o nowy wy­miar — wizualny. Telegraf okazał się jednak najistotniejszym w XIX w. czyn­nikiem „umiędzynarodowienia” zawartości prasy, dzięki szybkie­mu przekazowi obfitej informacji napływającej ze świata. Rów­nocześnie następował rozwój samej prasy, który był funkcją róż­norakich czynników natury politycznej, społecznej, ekonomicz­nej. Prasa urosła do rangi ważnego czynnika rozwoju kapitaliz­mu, który wymagał szybkiej informacji politycznej i handlowej także ze świata. Gwałtowna industrializacja pociągała jednocześ­nie za sobą konieczność elementarnego choćby oświecenia mas zasilających przemysł i przekształcających się w klasę robotni­czą.

Read Users' Comments (0)

KONSEKWENCJA WYNALAZKU

Posted by admin
Październik 10th, 2016

Konsekwencją tego było zmniejszanie się analfabetyzmu wzrost liczby potencjalnych czytelników prasy. Dzięki wprowa­dzeniu na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia płatnych reklam i ogłoszeń prasa zyskiwała nowe znaczne źródła docho­dów i mogła obniżać ceny sprzedażne gazet, co sprzyjało umaso- wieniu czytelnictwa prasy, zwłaszcza w miastach. Zastosowanie telegrafu dokonało jednocześnie przełomu w spo­sobie zdobywania przez prasę informacji ze świata. Do tego cza­su tylko niewiele gazet stać było na utrzymywanie własnej sieci korespondentów zagranicznych. Większość pism pozbawiona była możliwości uzyskiwania wiadomości z pierwszej ręki. Przestało to być problemem z chwilą powstania agencji telegraficznych, wyspecjalizowanych w zdobywaniu wiadomości instytucji, które zaczęły zaopatrywać prasę w serwisy informacyjne z kraju i za­granicy.

Read Users' Comments (0)

PIERWSZA AGENCJA

Posted by admin
Wrzesień 26th, 2016

Koszt abonowania takiego serwisu był niewspółmiernie mały w porównaniu z kosztami opłacania własnych koresponden­tów, a ponadto serwis agencyjny stanowił o wiele ciekawszą i bo­gatszą w informację ofertę, na zakup której mogły sobie pozwolić także mniejsze gazety. Pierwsza agencja, Havasa (Francja), założona w 1835 r. korzy­stała jeszcze na początku z gołębi pocztowych i telegrafu optycz­nego Chappe’a, ale już w latach czterdziestych szerzej zaczęto wykorzystywać kable telegraficzne. W kilkanaście lat po Havasie zaczęły działać agencje Wolffa (1849— Niemcy) i Reutera (1851 — Wielka Brytania).

Read Users' Comments (0)

ŹRÓDŁO ZDOBYWANIA WIEDZY

Posted by admin
Wrzesień 10th, 2016

Powstanie agencji telegraficznych uczyniło prasę ważnym źródłem zdobywania wiedzy o innych narodach i kulturach. Z czasem wraz z wprowadzeniem międzynarodowego kolportażu gazet i czasopism czytelnik przestał być zdany wyłącznie na prasę drukowaną we własnym kraju i mógł sięgnąć po gazety wyda­wane w innych krajach. Rozszerzało to niewątpliwie wachlarz dostępnych informacji i — co istotniejsze — pozwalało odbiorcy na zapoznanie się z różnymi opiniami, poglądami na sprawy jego kraju, krajów sąsiednich i bardziej odległych.O  tym, że prasa zagraniczna była ważnym źródłem informacji również dla polityków’, że nie było im obojętne, co i jak piszą obce gazety o nich samych i ich krajach, świadczy wypowiedź Napo­leona, który komentując wymierzony w siebie atak ze strony dziennikarza jednej z kolońskich gazet określił prasę jako „czwar­tą władzę”.

Read Users' Comments (0)