Kategoria: Komunikowanie i informacja

ISTOTNA ROLA

Istotną rolą w komunikowaniu międzynarodowym miała odegrać do­piero prasa. Na początku daleko było jej jeszcze do masowości. Pierwsze druki ulotne, kroniki dworskie i broszury polityczne pojawiły się już na początku XVII w. i z czasem nabrały charakteru druków periodycznych. Niemniej

WYNALAZKI TECHNICZNE

Prasa tego okresu, ważna dla procesów politycznych w feudalnej jeszcze Europie, nie mogła oczywiście odegrać większej roli w przybliża- mu narodów. Nie mogła się przede wszystkim uporać z barierą odległości. Krótsze dystanse mogły być szybko pokonywane przez gołębie pocztowe i zaprzęgi

NAJWAŻNIEJSZY ETAP W ROZWOJU

Wynalazek maszyny parowej i rozwój kolejnictwa zwiększyły wprawdzie możliwości przemieszczania się ludzi wraz z otwarciem pierwszej linii przekraczającej granice jednego kraju, ale nie skróciły zbytnio czasu przekazu informacji do prasy. Rów­nież zastosowanie maszyny parowej w żegludze morskiej nie zre­dukowało czasu

NIEMAL JEDNOCZEŚNIE

Wynalazek L. Daguerre’a i J. N. Nispce’a rozwinięty technicznie i przystosowany dla potrzeb prasy dał początek fotografice prasowej, która gruntownie zmieniła oblicze gazet i czasopism wprowadzając na łamy informację po­przez obraz, który wzbogacił postrzeganie świata o nowy wy­miar — wizualny. Telegraf

KONSEKWENCJA WYNALAZKU

Konsekwencją tego było zmniejszanie się analfabetyzmu wzrost liczby potencjalnych czytelników prasy. Dzięki wprowa­dzeniu na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia płatnych reklam i ogłoszeń prasa zyskiwała nowe znaczne źródła docho­dów i mogła obniżać ceny sprzedażne gazet, co sprzyjało umaso- wieniu czytelnictwa prasy,

PIERWSZA AGENCJA

Koszt abonowania takiego serwisu był niewspółmiernie mały w porównaniu z kosztami opłacania własnych koresponden­tów, a ponadto serwis agencyjny stanowił o wiele ciekawszą i bo­gatszą w informację ofertę, na zakup której mogły sobie pozwolić także mniejsze gazety. Pierwsza agencja, Havasa (Francja), założona

ŹRÓDŁO ZDOBYWANIA WIEDZY

Powstanie agencji telegraficznych uczyniło prasę ważnym źródłem zdobywania wiedzy o innych narodach i kulturach. Z czasem wraz z wprowadzeniem międzynarodowego kolportażu gazet i czasopism czytelnik przestał być zdany wyłącznie na prasę drukowaną we własnym kraju i mógł sięgnąć po gazety